فصل‌ یازدهم‌ - كمك‌های‌ اولیه‌

ماده‌ 75:كارفرما مكلف‌ است‌ در صورت‌ امكان‌ مركزی‌ برای‌ استفاده‌ فوری‌ بیماران‌ یا اشخاص‌ آسیب‌ دیده‌ تحت‌ نظر یك‌ یا چند پزشك‌ یا پزشكیار تاسیس‌ نماید و در صورت‌ عدم‌ امكان‌ باید یك‌ یا چند قفسه‌ محتوی‌ داروها و لوازم‌ كمك‌های‌ اولیه‌ متناسب‌ با تعداد كارگران‌ و نوع‌ خطرات‌ كارگاه‌ در نقاطی‌ كه‌ دسترسی‌ فوری‌ به‌آنها برای‌ كارگران‌ میسر باشد ایجاد نماید. مراكز كمك‌های‌ اولیه‌ و محل‌ نصب‌ قفسه‌ها باید به‌وسیله‌ علایم‌ مخصوص‌ بصورتی‌ مشخص‌ باشد كه‌ كلیه‌ كارگران‌ از محل‌ آن‌ مطلع‌ باشند. كارفرمایانی‌ كه‌ كارگران‌ آنان‌ مشمول‌ مقررات‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ می‌باشند می‌توانند در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ ناشی‌ از كار یا بیماری‌ حرفه‌ای‌ هزینه‌ انجام‌ كمك‌های‌ اولیه‌ را طبق‌ ماده‌ 85 لایحه‌ قانونی‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ كارگران‌ از سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ كارگران‌ دریافت‌ نمایند.

ماده 76:در كارگاه‌هایی‌ كه‌ بهسبب‌ نوع كار احتمال‌ مخاطرات‌ مهم‌ از قبیل‌ خفگی‌ و برق‌زدگی‌ و امثال‌ آنها وجود دارد كارفرما مكلف‌ است‌ برای‌ نجات‌ كارگر آسیب‌دیده‌ پیش‌بینی‌های‌ لازم‌ را بنماید.

ماده‌ 77:كارفرما مكلف‌ است‌ به‌ محض‌ اطلاع‌ از ابتلا یكی‌ از كارگران‌ به‌ امراض‌ واگیر مراتب‌ را به‌ اولین‌ پست‌ وزارت‌ بهداری‌ و همچنین‌ به‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ كارگران‌ اطلاع‌ دهد.

ماده‌ 78:كارفرما مكلف‌ است‌ دستورات‌ بهداشتی‌ مربوط‌ به‌ كارگاه‌ خود و همچنین‌ دستورات‌ بهداشتی‌ مربوط‌ به‌ امراض‌ واگیر و امراضی‌ كه‌ به‌ صورت‌ همه‌گیری در آمده‌ است‌ برای‌ اطلاع‌ كارگران‌ در محل‌های‌ مناسب‌ نصب‌ نماید.

ماده‌ 79:كارفرما موظف‌ است‌ آمار بیماران‌ و حادثه‌ دیدگان‌ خود را در آخر هر ماه‌ به‌ ادارات‌ كار محل‌ ارسال‌ دارد.

ماده‌ 80:متخلفین‌ از اجرای‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ مشمول‌ شق‌ دوم‌ از ماده‌ 60 قانون‌ كار مصوب‌ اسفند ماه‌ 1337 خواهند بود.

این‌ آیین‌نامه‌ مشتمل‌ بر 80 ماده‌ و 2 تبصره‌ به‌ استناد ماده‌ 47 قانون‌ كار تدوین‌ و در یازدهمین‌ جلسه‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ مورخ‌ یكشنبه‌ 14/6/1338 به‌ تصویب‌ نهایی‌ رسیده‌ و قابل‌ اجرا است‌.