فصل‌ ششم‌ - وسایط‌ الكتریكی‌

ماده‌ 28:وسایل‌ و ادوات‌ الكتریكی‌ باید دارای‌ حفاظ‌ بوده‌ و طوری‌ ساخته‌ و نصب‌ و بكار برده‌ شود كه‌ خطر برق‌ زدگی‌ و آتش‌ سوزی‌ وجود نداشته‌ باشد.

ماده‌ 29:نصب‌ و امتحان‌ و یا تنظیم‌ وسایل‌ و ادوات‌ الكتریكی‌ باید فقط‌ توسط‌ اشخاصی كه‌ صلاحیت‌ فنی‌ آنها محرز باشد انجام‌ گیرد و متخصص‌ قبل‌ از شروع‌ بكار آنرا مورد آزمایش‌ قرار دهد.

ماده‌ 30:برای‌ جلوگیری‌ از ازدیاد سیم‌های‌ متحرك‌ و آزاد لازمست‌ به‌ مقدار كافی‌ پریز در محل‌های‌ مناسب‌ نصب‌گردد تا به‌سهولت‌ بتوان‌ از آنها استفاده‌ نمود.

ماده‌ 31:پوشش‌ها و زره‌ كابل‌های‌ برق‌ و لوله‌ها و بست‌ها و متعلقات‌ و همچنین‌ حفاظ‌ها و سایر قسمت‌های‌ فلزی‌ وسایل‌ برق‌ كه‌ مستقیماً تحت‌ فشار برق‌ نیستند برای‌ جلوگیری‌ از بروز خطرات‌ احتمالی‌ باید اتصال‌ زمین‌ موثری‌ داشته‌ باشند.

ماده‌ 32:سیم‌های‌ اتصال‌ زمین‌ باید دارای‌ ضخامت‌ كافی‌ و در نتیجه‌ مقاومت‌ كم‌ باشند تا بتوانند با حداكثر جریان‌ احتمالی‌ كه‌ در اثر از بین‌ رفتن‌ و یا خراب‌ شدن‌ عایق‌ بوجود آید استقامت‌ داشته‌ باشند. ضمناً باید در مدار جریان‌ وسایل‌ پیش‌بینی‌ شود كه‌ در صورت‌ پیدا شدن‌ نقصی‌ كهموجب‌ اتصالجریان‌ برق بهزمین‌ گرددتمام‌ مدار یا قسمت‌ معیوب‌ آنرا قطعكند.

ماده‌ 33:در نقاطی‌ كه‌ احتمال‌ صدمه‌ به‌ سیم‌های‌ اتصال‌ زمین‌ می‌رود بایستی‌ به‌وسیله‌ مكانیكی‌ آنها را محافظت‌ نمود.

ماده‌ 34:در مورد دستگاه‌های‌ الكتریكی‌ متحرك‌ كه‌ دارای‌ قسمت‌های‌ فلزی‌ بدون‌ عایق‌ باشند اعم‌ از اینكه‌ با جریان‌ متناوب‌ كار كنند یا دائم‌ باید احتیاطات‌ زیر بعمل‌ آید:

الف‌ - بدنه‌های‌ فلزی‌ بدون‌ عایق‌ وسایل‌ مزبور بایستی‌ بطور اطمینان‌ بخشی‌ اتصال‌ زمین‌ داشته‌ باشند مگر اینكه‌ جریان‌ دائم‌ با فشار كمتر از 250 ولت‌ باشد.

ب‌ - بكار بردن‌ دستگاه‌های‌ الكتریكی‌ متحرك‌ با ولتاژ بیش‌ از 250 ولت‌ ممنوع‌ است‌.

ج‌ - در مواردی‌ كه‌ بكار بردن‌ سیم‌ اتصال‌ زمین‌ موثر مقدور نباشد باید جریانی‌ با ولتاژ كمتر بكار برده‌ شود.

د - در محیط‌های‌ آماده‌ به‌ اشتعال‌ و همچنین‌ در مجاورت‌ مواد قابل‌ اشتعال‌ باید فقط‌ از وسایل‌ مخصوص‌ الكتریكی‌ متحركی‌ استفاده‌ شود كه‌ از لحاظ‌ عدم‌ ایجاد اشتعال‌ اطمینان‌ بخش‌ باشد.

ماده‌ 35:در مدت‌ تعمیر شبكه‌ برق‌ باید آنرا به‌وسیله‌ كلید از منبع‌ جریان‌ قطع‌ و به‌ زمین‌ متصل‌ نمود و در صورت‌ لزوم‌ بین‌ سیم‌های‌ شبكه‌ نیز اتصال‌ مستقیم‌ برقرار كرد.

ماده‌ 36:در محیطی‌ كه‌ خطوط‌ تحت‌ فشار برق‌ وجود دارد تعمیر یا نصب‌ ماشین‌ آلات‌ و دستگاه‌ها یا سیمكشی‌ یا هرعمل‌ دیگر كه‌ ممكن است ایجاد برقزدگی‌ نماید اكیداً ممنوع‌ و فقط‌ پس‌ از قطع‌ جریان‌ برق‌ انجام‌ آن‌ مجاز خواهد بود.

ماده‌ 37:سیم‌ها و كابل‌های‌ برق‌ باید دارای‌ روپوش‌ عایق‌ مناسب‌ با فشار الكتریسیته‌ و سایر شرایط‌ موجوده‌ (رطوبت‌ و گرما - ضربه‌ و ساییدگی‌ و غیره‌) بوده‌ و روی‌ اصول‌ فنی‌ نصب‌ و حتی‌ الامكان‌ در لوله‌ و یا كانال‌ قرار گرفته‌ باشند.

ماده‌ 38:سیم‌های‌ پل‌ گردان‌ - جراثقال‌ و سایر سیم‌هایی‌ را كه‌ نمی‌توان‌ عایق‌ نمود باید طوری‌ در حفاظ‌ قرار داد كه‌ از اتصال‌ احتمالی‌ جلوگیری‌ شود.

ماده‌ 39:در كارگاه‌هایی‌ كه‌ مواد منفجره‌ و یا گازهای‌ قابل‌ احتراق‌ و مواد قابل‌ اشتعال‌ تولید می‌شود بایستی‌ اتصال‌های‌ برقی‌ به‌ نحوی‌ باشند كه‌ ایجاد جرقه‌ ننماید و از موتورهایی‌ كه‌ طبق‌ اصول‌ فنی‌ برای‌ این‌ قبیل‌ كارها ساخته‌ شده‌ استفاده‌ شود.

ماده‌ 40:كلیه‌ ماشین‌ آلات‌ و دستگاه‌هایی‌ كه‌ احتمال‌ تولید الكتریسیته‌ ساكن‌ دارد باید اتصال‌ زمین‌ موثر داشته‌ باشند تا از تراكم‌ بارهای‌ الكتریسیته‌ ساكن‌ روی‌ آنها جلوگیری‌ شود.

ماده‌ 41:در محیطی‌ كه‌ مواد قابل‌ اشتعال‌ و یا قابل‌ انفجار (گازها - گرد و غبار و بخارات‌ قابل‌ انفجار و مایعات‌ قابل‌ اشتعال‌ و غیره‌) وجود دارد علاوه‌ بر اتصال‌ زمین‌ باید به‌ وسایل‌ مطمئن‌ دیگری‌ نیز از تراكم‌ بارهای‌ الكتریسیته‌ ساكن‌ جلوگیری‌ نمود.