فصل‌ نهم‌ - ناهار خوری‌

ماده‌ 57:هر كارگاه‌ كه‌ كارگران‌ آن‌ در همانجا غذا صرف‌ می‌نمایند باید دارای‌ محل‌ مخصوصی‌ با وسعت‌ كافی‌ و تعداد لازم‌ میز و نیمكت‌ برای‌ عده‌ای‌ كه‌ در یك‌ موقع‌ غذا می‌خورند باشد. محل‌ غذاخوری‌ باید دارای‌ روشنایی‌ كافی‌ بوده‌ و پیوسته‌ طبق‌ اصول‌ بهداشتی‌ پاكیزه‌ نگهداری‌ شود.

ماده‌ 58:ظروف‌ غذاخوری‌ باید همیشه‌ پاك‌ و عاری‌ از هر گونه‌ آلودگی‌ باشد.

ماده‌ 59:كاركنان‌ محل‌ غذاخوری‌ باید دارای‌ روپوش‌ تمیز بوده‌ و نسبت‌ به‌ نظافت‌ شخصی‌ خود مراقبت‌ كامل بنمایند و ماهی‌ یك‌ مرتبه‌ معاینه‌ پزشكی‌ بشوند.

ماده‌ 60:كارگران‌ قبل‌ از ورود به‌ محل‌ غذاخوری‌ باید دست‌ و روی‌ خود را با صابون‌ بشویند و درصورتی‌ كه‌ با مواد سمی‌ یا عفونی‌ و یا كثیف‌ سروكار دارند لباس‌ كار خود را تعویض‌ نمایند.