فصل‌ دهم‌ - وسایل‌ استحفاظی‌ فردی‌

ماده‌ 61:كارفرما موظف‌ است‌ در هر سال‌ دو دست‌ لباس‌ كار مجاناً در اختیار هر كارگر بگذارد. لباس‌ كار باید مناسب‌ با نوع‌ كار باشد و طوری‌ تهیه‌ شود كه‌ كارگر بتواند به‌ راحتی‌ وظائف‌ خود را انجام‌ دهد و موجب‌ بروز سوانح‌ نگردد.

تبصره - به كارگران زن علاوه بر لباس كار باید سربند نیز داده شود.

ماده‌ 62:به‌ كارگرانی‌ كه‌ با مواد شیمیایی‌ كار می‌كنند باید علاوه‌ بر لباس‌ كار - بر حسب‌ نوع‌ كار وسایل‌ استحفاظی‌ لازم‌ از قبیل‌ پیش‌ بند و كفش‌ و دستكش‌ مخصوص‌ و عینك‌ و غیره‌ كه‌ آنان‌ را از آسیب‌ مواد مزبور مصون‌ دارد، داده‌ شود.

ماده‌ 63:به‌ كارگرانی‌ كه‌ در مجاورت‌ كوره‌های‌ ذوب‌ فلز و آهنگری‌ كار می‌كنند باید لباس‌ یا پیش‌ بند نسوز و نقاب‌ یا عینك‌ و به‌ كارگرانی‌ كه‌ مستقیماً با مواد گداخته‌ كار می‌كنند علاوه‌ بر وسایل‌ فوق‌ دستكش‌ و كفش‌ نسوز داده‌ شود.

ماده‌ 64:برای‌ سیم‌ كشی‌ و هر نوع‌ كار دیگر در ارتفاعات‌ مانند دیوارها و پایه‌های‌ بلند و بطور كلی‌ هر محلی‌ كه‌ امكان‌ تعبیه‌ وسایل‌ حفاظتی‌ برای‌ جلوگیری‌ از سقوط‌ كارگر مقدور نباشد باید به‌ كارگران‌ كمربند اطمینان‌ داده‌ شود.

ماده‌ 65:لباس‌ كارگرانی‌ كه‌ با مواد سمی‌ كار می‌كنند باید در محل‌ مخصوصی‌ جدا از محل‌ لباس‌كن‌ عمومینگاهداری‌ و بهترتیبی‌ شستشوشودكهكارگران‌ را از آسیبنفوذ سم مصون‌ بدارد.

ماده‌ 66:برای‌ كارگرانی‌ كه‌ موقع‌ كار در معرض‌ سقوط‌ اجسام‌ قرار دارند باید كفش‌ حفاظتی‌ و كلاه‌ مخصوص‌ حفاظتی‌ از فلز و یا ماده‌ سخت‌ دیگری‌ كه‌ قابل‌ اطمینان‌ باشد تهیه‌ شود.

ماده‌ 67:كارفرما مكلف‌ است‌ مراقبت‌ نماید كارگرانی‌ كه‌ در نزدیكی‌ قسمت‌های‌ گردنده‌ ماشینآلات‌ مشغول‌ كار می‌باشند. موهای‌ خود راكوتاه‌ نموده‌ و یا به‌وسیلهسربندنگهداری‌ نمایند.

ماده‌ 68:در مواردی‌ كه‌ نوع‌ كار طوری‌ است‌ كه‌ خطراتی‌ برای‌ چشم‌ كارگران‌ وجود دارد از قبیل‌ سمباده‌ و جوشكاری‌ و ماشین‌های‌ تراش‌ و نظائر آن‌ كارفرما مكلف‌ است‌ عینك‌های‌ مخصوص‌ مناسب‌ با كار در دسترس‌ كارگران‌ بگذارد.

ماده‌ 69:كارفرما مكلف‌ است‌ به‌ كارگرانی‌ كه‌ روی‌ شبكه‌ تحت‌ فشار برق‌ كار می‌كنند و در معرض‌ خطر برق‌ زدگی‌ هستند علاوه‌ بر ابزار مخصوص‌ دستكش‌ و كفش‌ و كلاه‌ مخصوص‌ عایق‌ الكتریسیته‌ بدهد.

ماده‌ 70:در مواردی‌ كه‌ جلوگیری‌ از انتشار گرد و غبار و مواد شیمیایی‌ و یا تهویه‌ محیط‌ آلوده‌ به‌ مواد مزبور از لحاظ‌ فنی‌ ممكن‌ نباشد كارفرما موظف‌ است‌ ماسك‌ و یا وسایل‌ استحفاظی‌ متناسب‌ دیگری‌ تهیه‌ و در اختیار كارگر مربوطه‌ قرار دهد.

ماده‌ 71:در محیط‌های‌ مرطوب‌ و در مورد كارهایی‌ كه‌ در آب‌ انجام‌ می‌شود كارفرما باید به‌ تناسب‌ نوع‌ كار كفش‌ یا چكمه‌های‌ لاستیكی‌ و در صورت‌ لزوم‌ دستكش‌های‌ غیر قابل‌ نفوذ تهیه‌ و در دسترس كارگران بگذارد.

ماده‌ 72:به‌ كارگرانی‌ كه‌ با اشیاء و مواد برنده‌ (از قبیل‌ اوراق‌ فلزی‌ و جام‌های‌ شیشه‌و خورده‌شیشه‌ و غیره‌) كار می‌كنند باید دستكش‌های‌ متناسب‌ با نوع‌ كار داده‌شود.

ماده‌ 73:كارفرما مكلف‌ است‌ به‌وسیله‌ مسئولین‌ فنی‌ خود كلیه‌ وسایل‌ استحفاظی‌ را مرتباً بازرسی‌ و در صورت‌ لزوم‌ تعمیر و یا تعویض‌ نماید تا پیوسته‌ وسایل‌ مزبور برای‌ تامین‌ حفاظت‌ كارگران‌ آماده‌ باشد.

ماده‌ 74:كارفرما مكلف‌ است‌ مراقبت‌ نماید كه‌ كارگران‌ مرتباً از وسایل‌ استحفاظی‌ كه‌ به‌وسیله‌ او تهیه‌ و در اختیار آنان‌ گذاشته‌ شده‌ استفاده‌ نمایند. عدم‌ استفاده‌ از وسایل‌ مزبور قصور در انجام‌ وظیفه‌ محسوب‌ می‌شود.