درخواست همکاری

لطفا جهت درخواست همکاری با عنوان شغلی کارشناس یا افسر ایمنی، با شرکت سرو صنعت کیمیا رزومه خود را به آدرس iran.ssk.safty@gmail.com  ارسال نمایید.