1.      استقرار سیستم ایمنی ، بهداشت و محیط زیست  (HSE)  

2.        تامین ، استقرار کارشناس و افسر ایمنی برای پروژه 

3.        نظارت بر صدور گواهی سلامت فنی ابزار پروژه  ( تاورکرین . سبدحمل نفر . آسانسور کارگاهی ...) 

4.        تهیه ابزار و لوازم ایمنی کارگاهی 

5.        ارزیابی ریسک درپریود های مختلف و کنترل روند ایمنی پروژه 

6.        تهیه HSEPlan

7.        تهیه FirePlan

8.        هماهنگی برای تشکیل دوره های آموزشی و ایمنی و اخذ گواهی ها برای پروژه 

9.        ...