توانمندی های گروه سرو صنعت کیمیا

 

1.        استقرار سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست پروژه های عمرانی، کارخانه ها و واحدهای تولیدی  (HSE)  

2.        مشاوره جهت استقرار سیستم ( ISO45001 / ISO 14001/ ISO9001 ) IMS

3.        تامین، استقرار کارشناس و افسر ایمنی برای پروژه های عمرانی و نفتی 

4.        نظارت بر صدور گواهی سلامت فنی ابزار و ماشین الات پروژه ها ( تاورکرین . سبدحمل نفر . آسانسور کارگاهی ...) 

5.        تهیه و توزیع لوازم حفاظت فردی و تجهیزات کار در ارتفاع کارگاهی 

6.        ارزیابی ریسک در پریودهای مختلف و کنترل روند ایمنی پروژه بر اساس روش های FMEA JSA...

7.        تهیه HSE Plan

8.        تهیه Fire Plan

9.        تهیه Lifting Plan

10.        هماهنگی برای تشکیل دوره های آموزشی و ایمنی و اخذ گواهی ها برای پروژه 

11.        پیگیری و اخذ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران، شرکت های پیمانکاری     

12.        ...

Loading