فصل‌ پنجم‌ - ماشین‌ آلات‌، پوشش‌ و حفاظ‌ ماشین‌ آلات‌

ماده‌ 25:كلیه‌ قسمت‌های‌ انتقال‌ دهنده‌ نیرو (ترانسمیسیون‌) از قبیل‌ تسمه،‌ فلكه،‌ زنجیر و چرخ‌ دنده‌ و امثال‌ آن‌ و همچنین‌ قسمت‌هایی‌ از ماشین‌ها كه‌ امكان‌ ایجاد سانحه‌ برای‌ كارگر داشته‌ باشد باید دارای‌ پوشش‌ و یا حفاظ‌ با استقامت‌ كافی‌ باشد.

ماده‌ 26:قبل‌ از شروع‌ به‌ تعمیر و نظافت‌ و روغنكاری‌ ماشین‌ها باید بطور اطمینان‌ بخشی‌ آنها را متوقف‌ ساخت‌.

تبصره‌ - هنگام‌ راه انداختن‌ ماشین‌ها به منظور آزمایش‌ یا پس‌ ازتعمیر لازمست‌ اینكار با ابزار مطمئن‌ به‌وسیله‌ متخصصین‌فنی‌ تحتنظر مدیر فنی‌ و یا نماینده‌ فنی‌ ذیصلاحیت‌ او انجام‌ گیرد.

ماده‌ 27:در موقع‌ تعمیر تانك‌ها و مخازن‌ مواد خطرناك‌ و قابل‌ احتراق‌ و اشتعال‌ و انفجار از قبیل‌ مخازن‌ بنزین‌ و نفت‌ و روغن‌ و غیره‌ باید مخازن‌ مذكور تخلیه‌ و سپس‌ به‌ خوبی‌ شستشو شود به‌طوری‌كه‌ هر گونه‌ مواد زائد و خطرناك‌ از جدار داخلی‌ آن‌ زائل‌ گردد و برای‌ آنكه‌ گازهای‌ موجوده‌ احتمالی‌ بكلی‌ خارج‌ شود باید دریچه‌های‌ مخازن‌ باز بوده‌ و به‌ وسایل‌ لازم‌ تهویه‌ گردد.